CONDICIÓNS DE USO:

I. OBXECTO
As presentes Condicións Xerais de Uso, Política de Privacidade e Venda (en diante, as “Condicións Xerais”) regulan o uso do sitio web www.campocapela.com (en diante, o Sitio web) que Coop. de Produtores Campo Capela, S.C.G. pon a disposición das persoas que accedan ao seu Sitio web co fin de proporcionais información sobre produtos e servizos, propios e/ou de terceiros colaboradores, e facilitarlles o acceso aos mesmos, así como a contratación de servizos e bens por medio da mesma (todo iso denominado conxuntamente os “Servizos”).

Nome: Nombre: Coop. de Productores Campo Capela, S.C.G. (en adelante www.campocapela.es), con CIF F15017007 y domicilio en Os Calzados, s/n. 15613 A Capela. A Coruña – Telf.: 981 45 90 28 – info@coopcapela.com , é titular do presente Sitio web cuxa utilización se regula mediante este documento. Para contactar con Campo Capela , pode utilizar a dirección de correo postal arriba indicada, así como a dirección de correo electrónica info@coopcapela.com
Pola propia natureza do Sitio web, así como do seu contido e finalidade, a práctica totalidade da navegación que se pode levar a cabo polo mesmo realízase baixo o status de cliente. Por tanto, a citada condición de cliente supón a adhesión ás Condicións Xerais na versión publicada no momento en que se acceda ao Sitio web. Campo Capela resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración do Sitio web, así como as presentes Condicións Xerais. Por iso, Campo Capela recomenda ao Cliente ler o mesmo atentamente cada vez que acceda ao Sitio web.
En calquera caso, existen páxinas do Sitio web accesibles ao público en xeral, respecto das cales Campo Capela tamén desexa cumprir coas súas obrigacións legais, así como regular o uso das mesmas. Neste sentido, os usuarios que accedan a estas partes do Sitio web aceptan quedar sometidos, polo feito de acceder ás citadas páxinas, polos termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida que iso lles poida ser de aplicación.

Por último, pola natureza propia do presente Sitio web, é posible que se modifiquen ou inclúan cambios no contido das presentes Condicións Xerais. Por isto, o cliente, así como outros usuarios que non gocen desta condición, quedan obrigados a acceder ás presentes Condicións Xerais cada vez que accedan ao Sitio web, asumindo que lles serán de aplicación as condicións correspondentes que se atopen vixentes no momento do seu acceso.

II. ACCESO E SEGURIDADE
O acceso aos Servizos require o rexistro previo dos usuarios, unha vez acepten as Condicións Xerais, pasando a ser considerados como Clientes.
O identificador do Cliente estará composto pola súa dirección de correo electrónico e un contrasinal. Para o acceso á conta propia do Cliente, será necesario a inclusión deste identificador, así como dun contrasinal que deberá conter como mínimo 4 caracteres.
O uso do contrasinal é persoal e intransferible, non estando permitida a cesión, nin sequera temporal, a terceiros. En tal sentido, o Cliente comprométese a facer un uso diligente e a manter en segredo a mesma, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros.
No caso de que o Cliente coñeza ou sospeite do uso do seu contrasinal por terceiros, deberá modificar a mesma de forma inmediata, no modo en que se recolle no Sitio web.

III. UTILIZACIÓN CORRECTA DOS SERVIZOS
O Cliente obrígase a usar os Servizos de forma diligente, correcta e lícita e, en particular, a título meramente enunciativo e non limitativo, comprométese a absterse de:
(a) utilizar os Servizos de forma, con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
(b) reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os Servizos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
(c) realizar calquera acto que poida ser considerado unha vulneración de calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a Campo Capela ou a terceiros;
(d) empregar os Servizos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Sitio web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información;
O Cliente responderá dos danos e prexuízos de toda natureza que Campo Capela poida sufrir, con ocasión ou como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións anteriormente expostas así como calquera outras incluídas nas presentes Condicións Xerais e/ou as impostas pola Lei en relación coa utilización do Sitio web .
Campo Capela velará en todo momento polo respecto do ordenamento xurídico vixente, e estará lexitimada para interromper, á súa enteira discreción, o Servizo ou excluír ao Cliente do Sitio web en caso de presunta comisión, completa ou incompleta, dalgún dos delitos ou faltas tipificados polo Código penal vixente, ou en caso de observar calquera condutas que a xuízo de Campo Capela resulten contrarias a estas Condicións Xerais, as Condicións Xerais de Contratación que operan para este Sitio web, a Lei, as normas establecidas por Campo Capela ou os seus colaboradores ou poidan perturbar o bo funcionamento, imaxe, credibilidade e/ou prestixio de Campo Capela ou os seus colaboradores.

 

IV. DEREITOS DE PROPIEDADE
Todos os contidos do Sitio web, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconas, imaxes, así como o deseño gráfico, código fonte e software, son da exclusiva propiedade de Campo Capela ou de terceiros, cuxos dereitos respecto diso ostenta lexitimamente Campo Capela , estando por tanto protexidos pola lexislación nacional e internacional.
Queda estritamente prohibido a utilización de todos os elementos obxecto de propiedade industrial e intelectual con fins comerciais así como a súa distribución, modificación, alteración ou descompilación.
A infracción de calquera dos citados dereitos pode constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un delito castigado de acordo cos artigos 270 e seguintes do Código penal.
Aqueles Clientes que envíen ao Sitio web observacións, opinións ou comentarios por medio do servizo de correo electrónico ou por calquera outro medio, nos casos nos que pola natureza dos Servizos iso sexa posible, enténdese que autorizan a Campo Capela para a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación, e o exercicio de calquera outro dereito de explotación, de tales observacións, opinións ou comentarios, por todo o tempo de protección de dereito de autor que estea previsto legalmente e sen limitación territorial. Así mesmo, enténdese que esta autorización faise a título gratuíto.
As reclamacións que puidesen interpoñerse polos Clientes en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos Servizos deste Sitio web deberán dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@coopcapela.es

 

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE
Con independencia do establecido nas Condicións Xerais de Contratación relativas á contratación de bens recollidas no presente Sitio web, Campo Capela non se fai responsable da veracidade, exactitude e calidade do presente Sitio web, os seus servizos, información e materiais. Devanditos servizos, información e materiais son presentados ?tal cal? e son accesibles sen garantías de ningunha clase.
Campo Capela resérvase o dereito para interromper o acceso ao Sitio web, así como a prestación de calquera ou de todos os Servizos que se prestan a través do mesmo en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de control, de mantemento, por fallos de subministración eléctrica ou por calquera outra causa xustificada.
En consecuencia, Campo Capela non garante a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a continuidade do seu Sitio web nin dos Servizos, polo que a utilización dos mesmos por parte do Cliente leva a cabo pola súa propia conta e risco, sen que, en ningún momento, poidan esixirse responsabilidades a Campo Capela neste sentido.
Campo Capela non será responsable no caso de que existan interrupcións dos Servizos, demoras, erros, mal funcionamento do mesmo e, en xeral, demais inconvenientes que teñan a súa orixe en causas que escapan do control de Campo Capela , e/ou debida a unha actuación dolosa ou culposa do Cliente e/ou teña por orixe causas de caso fortuíto ou forza Maior. Sen prexuízo do establecido no artigo 1105 do Código Civil, entenderanse incluídos no concepto de Forza Maior, ademais, e para os efectos das presentes Condicións Xerais, todos aqueles acontecementos acaecidos fóra do control de Campo Capela , tales como: fallo de terceiros, operadores ou compañías de servizos, actos de Goberno, falta de acceso a redes de terceiros, actos ou omisións das Autoridades Públicas, aqueloutros producidos como consecuencia de fenómenos naturais, apagamentos, etc e o ataque de hackers ou terceiros especializados na seguridade ou integridade do sistema informático, sempre que Campo Capela adoptase as medidas de seguridade razoables de acordo co estado da técnica. En calquera caso, sexa cal for a súa causa, Campo Capela non asumirá responsabilidade algunha xa sexa por danos directos ou indirectos, dano emerxente e/ou por lucro cesante.
Campo Capela exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e/ou actualidade dos Servizos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición ou recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a través do Sitio web así como polos Servizos prestados ou ofertados por terceiras persoas ou entidades. Campo Capela tratará na medida do posible de actualizar e rectificar aquela información aloxada no seu Sitio web que non cumpra coas mínimas garantías de veracidade. Con todo quedará exonerada de responsabilidade pola súa non actualización ou rectificación así como polos contidos e informacións vertidos na mesma. Neste sentido, Campo Capela non ten obrigación de controlar e non controla os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Clientes ou colaboradores, salvo os supostos en que así o esixa a lexislación vixente ou cando sexa requirido por unha Autoridade Xudicial ou Administrativa competente.
De igual modo, Campo Capela exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda clase que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos lesivos nos contidos que poidan producir alteración nos sistemas informáticos así como nos documentos ou sistemas almacenados nos mesmos.
Campo Capela non se fai responsable pola utilización que o Cliente realice dos Servizos do Sitio web nin dos seus contrasinais, así como de calquera outro material do mesmo, infrinxindo os dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou calquera outro dereito de terceiros.
O Cliente obrígase a manter indemne a Campo Capela , por calquera dano, prexuízo, sanción, gasto (incluíndo, sen limitación, honorarios de avogados) ou responsabilidade civil, administrativa ou de calquera outra índole, que puidese sufrir Campo Capela que garde relación co incumprimento ou cumprimento parcial ou defectuoso pola súa banda do establecido nas presentes Condicións Xerais ou na lexislación aplicable, e, en especial, en relación coas súas obrigacións relativas a protección de datos de carácter persoal recollidas nas presentes condicións ou establecidas na LOPD e normativa de desenvolvemento.

 

VI. LIGAZÓNS A OUTROS SITIOS WEB
Campo Capela non garante nin asume ningún tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos sufridos polo acceso a Servizos de terceiros a través de conexións, vínculos ou links dos sitios enlazados nin sobre a exactitude ou fiabilidade dos mesmos. A función das ligazóns que aparecen en Campo Capela é exclusivamente a de informar o Cliente sobre a existencia doutras fontes de información na internet, onde poderá ampliar os Servizos ofrecidos polo Portal. Campo Capela non será en ningún caso responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns ou das consecuencias que se deriven do acceso polos Clientes aos mesmos. Estes Servizos de terceiros son proporcionados por estes, polo que Campo Capela non pode controlar e non controla a licitud dos Servizos nin a súa calidade. En consecuencia, o Cliente debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información e servizos existentes nos contidos de terceiros.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
Para cantas cuestións interpretativas ou litixiosas que puidesen exporse será de aplicación a lexislación española.

VIII. LEI PROTECCIÓN DE DATOS DA WEB
De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular Campo Capela e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:
· O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos no ficheiro CLIENTES, rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.
· Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
· O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
· Campo Capela , non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.
No caso de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, Campo Capela comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a Campo Capela no domicilio antes indicado.
O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que Campo Capela non poida atender a súa solicitude.
Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.
Igualmente informámoslle que Campo Capela ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.
Campo Capela comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.
PARA CONTINUAR DEBE AO REALIZAR UN PEDIDO VD. DECLARA ACEPTAR QUE LEU E ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.