CONDICIONES DE VENTA

I. Modalidades de pedido e prezo: Os visitantes teñen a posibilidade de realizar todos os seus pedidos desde a páxina da internet: www.campocapela.com Cada cliente de Campo Capela declárase con plena capacidade para utilizar contas de paypal e cartóns de crédito e que as mesmas teñen fondos suficientes para cubrir todos os custos que resultan da compra de produtos a través de www.campocapela.com Ao presionar o botón ?Pagar? durante o proceso de compra, o cliente declara aceptar plenamente e sen reservas a totalidade das presentes Condicións Xerais de Venda. Os datos rexistrados por www.campocapela.com constitúen a proba das transaccións feitas entre www.campocapela.com e os seus clientes. www.campocapela.com confirmará o seu pedido a través do envío dun correo electrónico. A información contractual preséntase en lingua española e será confirmada como moi tarde no momento da entrega. Nos prezos dos nosos produtos están incluídos todos os impostos, pero non inclúen os gastos de transporte. Campo Capela resérvase o dereito para modificar os seus prezos en calquera momento, pero os produtos facturaranse sobre a base das tarifas en vigor no momento do rexistro dos pedidos (a reserva da dispoñibilidade que haxa do produto), salvo erro tipográfico manifesto. Os produtos permanecen en propiedade do provedor ata o momento no que se produciu o pago completo do prezo. Campo Capela resérvase o dereito para rexeitar un pedido de calquera membro co que teña un litixio.

II. Dispoñibilidade Campo Capela fará todo o posible por compracer a todos os seus clientes na demanda dos produtos. En caso de indispoñibilidade do produto despois de realizarse o pedido o membro será informado por correo electrónico de anulación deste. Por mor desta demanda, a rapidez da devolución na conta bancaria do cliente dependerá do tipo de cartón bancario e das condicións de cada entidade bancaria.

III. Pago Cartón Bancario: O Regulamento das compras efectúase por cartón bancario. Os cartóns bancarios aceptados son: Visa e MasterCard. O prezo de compra cargarase en conta bancaria do cliente e esta darase por efectiva despois de confirmación do seu acordo dos centros de pago bancario. No caso de que a TPV (Terminal Punto de Venda) informase da denegación do cartón, cancelarase automaticamente o pedido, informando on-line ao cliente da devandita anulación.

IV. Seguridade Para a súa seguridade Campo Capela confiou no sistema de pago mediante tarxeta de crédito a ABANCA. Os datos bancarios introducidos son encriptados e transmitidos de forma segura aos servidores da entidade bancaria e, posteriormente, son verificados co banco emisor para evitar posibles fraudes e abusos. Este procedemento de introdución de datos está garantido pola tecnoloxía de encriptación SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dos sistemas de protección máis avanzados e eficaces actualmente dispoñibles, grazas ao cal, ningún terceiro terá acceso vía Internet a esta información relativa aos datos bancarios introducidos polo cliente. Só o Banco ten acceso aos datos bancarios vinculados a estes medios de pago, de maneira que Campo Capela non coñece nin rexistra estes datos durante a operación de pago.

V. Entrega Unha vez atópese rexistrado o pago no noso sistema, e o produto estea dispoñible para o envío, leste será posto en mans da axencia de transportes canto antes. Cada vez que se vaia a enviar un pedido, o comprador recibirá un correo electrónico. Os gastos de transporte serán a conta do comprador. O pedido de compra que corresponde ao pedido estará dispoñible en Campo Capela.es, unha vez que se confirme o pago, que poderá visualizarse mediante o vínculo: ?Os meus Pedidos?, a partir da emisión do correo electrónico. Este pedido de compra orixinal inclúe os gastos de entrega e o IVE. www.campocapela.com pedirá ao seu cliente que elixa o lugar da entrega, debendo especificar o seu domicilio, oficina ou centro onde queren que se lle entregue o produto. Cando un cliente compre un produto en stock, leste será enviado nas 24 horas seguintes do día laborable que siga á data de recepción do pago do mesmo. Campo Capela informará o cliente da saída do pedido do almacén mediante o envío dun correo electrónico. Cada entrega considérase efectuada a partir da posta a disposición do produto ao cliente por parte do transportista, materializado polo sistema de control utilizado polo transportista. Corresponde ao destinatario comprobar o pedido no momento da entrega nun prazo máximo de 12h.e facer entón todas as reclamacións que aparecesen xustificadas, mesmo ten a posibilidade de rexeitar o paquete, se este fose aberto ou se ten indicios manifestos de deterioración. Unha vez recibida, a reclamación será posta en coñecemento da empresa transportista, retirándose a mercadoría e substituíndose esta por outra de idénticas características no prazo de tempo máis breve posible. As reclamacións poden ser realizadas no mesmo momento da recepción do paquete ao transportista que realiza a entrega, quedando rexistradas nese mesmo momento sempre que sexan asinadas polo cliente e o transportista entregue documento xustificativo da mesma, e en caso contrario, deben ir dirixidas a Campo Capela por correo electrónico á dirección que se atopará, na páxina de Campo Capela.es Dándose como válida a hora de recepción do correo a efectos de cumprimento do prazo estipulado.

VI. Devolución ? O cliente debe conservar o acuse de recibo da entrega. ? Desde o momento en que o produto chega ao cliente, este ten 15 días naturais desde a recepción do pedido para devolver o artigo. Para iso, o cliente deberá comunicar mediantes un email a info@coopcapela.es que vai realizar unha devolución ou cambio. ? Non se admiten devolucións en produtos que se personalizaron a petición do cliente Previamente, o cliente deberá indicar a súa intención por correo electrónico. Campo Capela contestará por medio doutro correo electrónico especificando as instrucións precisas para a devolución do produto. Os gastos de devolución correrán a cargo do cliente. En caso de falta de conformidade do ben co contrato, é dicir, cando o consumidor alegue que o produto non se corresponde coa descrición, calidades ou usos anunciados por Campo Capela, o consumidor terá dereito a devolver o produto asumindo Campo Capela os gastos de devolución. (Soamente entenderase como defecto de fabricación aquelas diferenzas substanciais existentes entre o produto ofertado e o recibido polo cliente). A devolución non poderá ter lugar en ningún caso se os produtos fornecidos foron manifestamente obxecto de uso. Os produtos imperativamente deben devolverse correctamente protexidos, na súa embalaxe de orixe, nun perfecto estado (non danados ou ensuciados polo cliente) con todos os accesorios, instrucións e documentación. Serán enviados ao lugar especificado por Campo Capela nas instrucións precisas para a devolución do produto enviadas mediante correo electrónico. No caso de que a devolución non fose aceptada por entender que o produto cuxa devolución se pretende, fose utilizado, estes produtos permanecerán no almacén para ser recollidos polo cliente, por un período non superior a trinta días desde a súa devolución. Ou ben será reenviado por paquetería a portes debidos se este así o solicita previamente a través de correo electrónico. Non poderán tampouco devolverse os paquetes nos que non conste ningún elemento adxunto que permita identificar ao remitente (n° de pedido, nome, dirección,?). Os gastos e riscos vinculados á devolución do produto serán a cargo do remitente, quen deberá envialos de forma segura e coas garantías necesarias para que a mercadoría devolta chegue en perfecto estado de conservación. O cliente faise cargo do envío do paquete a través de correo certificado para asegurar a súa recepción. Non se devolve o diñeiro, faremos un vale co valor do pedido ou peza devolta, con caracter indefinido.

VII. Garantía As garantías e servizos postventa rexeranse polo Real Decreto Lexislativo 1/2007 do 16 de novembro que aproba o texto da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios. De acordo con esta norma, o vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, respondendo fronte ao el de calquera falta de conformidade. O consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato.

VIII. Responsabilidade, litixios e lexislación aplicable Campo Capela.es non podería considerarse como responsable do incumprimento do contrato celebrado en caso de ruptura de existencias ou indispoñibilidade do produto, forza maior, perturbación ou folga total ou parcial, en particular, dos servizos postais e medios de transporte e/ou comunicacións, inundación ou incendio. En caso de litixio, o membro dirixirase por prioridade a Campo Capela para obter unha solución amigable. As presentes condicións xerais de venda interpretaranse en lingua española e será aplicable o dereito español.

IX. Modificación das condicións xerais de venda Campo Capela.es resérvase o dereito para modificar as condicións xerais de venda sen previo aviso, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través do mesmo como a forma na que estes parezan presentados ou localizados nos seus servidores. Estes cambios deberán de ser aceptados polo Usuario cada vez que faga efectiva unha compra a través da páxina Campo Capela.es Os clientes de Campo Capela que non estean conformes coas modificacións das condicións xerais, deberán notificalo e, a partir da data na cal a nova versión entrará en vigor, deberán deixar de utilizar os servizos Campo Capela.es No suposto dalgún dos termos das condicións xerais fose ilegal ou inoponible, será nula de pleno dereito e aplicándose o acordado pola partes e na súa falta o exposto no Código Civil Español. Os gastos de envío inclúen a embalaxe, a manipulación e envío. Poden conter un fixo e unha parte variable baseado no prezo ou o peso da súa solicitude.